ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКА - IGC 2022

Х МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКА

X INTERNATIONAL GEOMECHANICS CONFERENCE

X МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ГЕОМЕХАНИКЕ

Срокът за получаване на докладите се удължава до 01.08.2022

Deadline for papers submission is extended to 01.08.2022

Крайний срок получения докладов продлен до 01.08.2022