ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКА - IGC 2022

Списък на докладите

Доклад

Автори

МИННО-ГЕОЛОЖКО ОВЛАДЯВАНЕ НА ЗЕМНИТЕ НЕДРА

Георги Константинов, Огнян Кованджийски

ОТНОСНО ВЕРИФИКАЦИЯТА НА НОВ МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ В МЕХАНИКА НА МУЛДАТА  I

Михаил Вълков, Кристина Илиева-Стойчева

ОТНОСНО ВЕРИФИКАЦИЯТА НА НОВ МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ В МЕХАНИКА НА МУЛДАТА  II

Михаил Вълков, Кристина Илиева-Стойчева

ОТ БАЛОНА ДО ДРОНА

Желязко Динев; Иван Гидиков, Николай Петров

ВЕРОЯТНОСТНА ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНТАЛНАТА ВРЪЗКА НА ОПИТНИТЕ ДАННИ

Николай Николаев, Велико Парушев

ЕДНО ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ НА ВТОРИ НАСИПИЩЕН ХОРИЗОНТ В РУДНИК “ТРОЯНОВО- 1”

Стоил Стоилов, Иван Марков, Динко Динков,

Оразмеряване на откосите на новоизграждащия се четвърти насипищен хоризонт в полето на р-к „Трояново -север’’

Ивайло Василев, Ясен Чаушев,  Илия Карагяуров

PHYSICAL - MECHANICAL CHARACTERISTICS OF LIMESTONES FROM THE LOCALITY VIDOVISTE, THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA AND THEIR APPLICATION AS CONSTRUCTION STONE

Gorgi Dimov, Blagica Doneva

 

ТОЧНОСТ НА МАРКШАЙДЕРСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЕОМЕХАНИЧНИ ПРОЦЕСИ

Милена Бегновска, Радослав Сираков

ОЧАКВАНИ ПРОЯВИ НА СКАЛНИЯ НАТИСК ПРИ СЛОЕВА СИСТЕМА С ВЪЗХОДЯЩ РЕД НА ИЗЗЕМВАНЕ И ЗАПЪЛВАНЕ

Н.с. инж. Милчо Милчев, Проф. д-р инж. Кръстьо Дерменджиев

BTEX exposure in indoor air in schools in Bulgaria

Ekaterina Serafimova, Vilma Petkova

Phase and structural investigations of the content of natural radionuclides in rock and inorganic building materials

Ekaterina Serafimova, Vilma Petkova, Tiit Kaljuvee

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПУЛЬСУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОИСКА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

И. М. Скопиченко, С.М. Кузнецов, С.Ф. Михайлюк

PREDICTION OF DYNAMIC PHENOMENA IN COAL MINES

Lyudmila Pimonenko, Nataliia Vergelska

MONITORING THE IMPACT OF THE DONETS BASIN COAL-MINING TERRICONS ON THE REGIONAL ECOLOGY

Nataliia Vergelskaya, Victoriia Vergelskaya, Vasуl Melnik, Dina Golovchenko

Methodology for assessing of the restoration processes in reclaimed areas disturbed by polymetallic ore mining

V Stefanova and P Petrov

Potential of phytomining in Bulgaria

Iva Miteva, Petar Petrov, Veneta Stefanova

ГЕОМЕХАНИЧНА ОЦЕНКА НА РЕДА НА ИЗЗЕМВАНЕ НА ЗАПАСИТЕ В ПОДРАБОТЕН И НАДРАБОТЕН МАСИВ МЕЖДУ ХОРИЗОНТ 380 И ХОРИЗОНТ 440 В БЛОК 19

Иван Георгакиев, Делчо Делчев, Цветомир Велков

POSSIBILITIES OF BUILDING NEW UNDERGROUND GAS STORAGES IN SOUTHEAST EUROPE AND THEIR GEOTECHNICAL MONITORING

Roumen A. Ivanov, Nevena I. Babunska-Ivanova

INTERNAL DUMP SLOPE STABILITY RISK ASSESSMENT ON OPENCAST COAL MINE TAMNAVA-WEST

Pavlovic Natalija, Petrovic Branko, Subaranovic Tomislav, Jakovljevic Ivica

Крепеж за добивни изработки при разработване на неустойчиви  рудни жилни и пластообразни залежи

Кр. Дерменджиев,  Г. Стоянчев, Б. Куцаров

Оптимизация на укрепване на дълбок строителен гр. София на база обсервационния метод

Доц. д-р инж. Андрей Тоцев

THE IMPORTANCE OF GEOTECHNICAL MONITORING

Chief Asst. Veselin Ivailov Balev, PhD,

ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В РАЙОНА НА „ОТКРИТ СКЛАД ЗА РУДА №1“ НА РУДОДОБИВЕН КОМПЛЕКС НА „ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

инж. Ив. Василев, инж. И. Иванов

ПВР ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОСТАТЪЧНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ В МЕКИ И СРЕДНО ЗДРАВИ СКАЛИ В РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ“. МОНИТОРИНГ НА ВЗРИВО-СЕИЗМИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МАСИВА.

инж. Григор Мишев; инж. Владимир Билев; инж. Радослав Асенов; инж. Павел Недков; инж. Росен Борисов

AUTOCAD CIVIL 3D, ГРАФИЧНА СРЕДА ЗА РЕШАВАНЕ НА НЯКОИ МАРКШАЙДЕРСКИ ЗАДАЧИ ЗА УСЛОВИЯТА НА РУДНИК „КРУШЕВ ДОЛ“

Недко Тодоров

ГЕОМЕХАНИКА НА ПОДДЪРЖАЩИТЕ ЦЕЛИЦИ ПРИ КАМЕРНО-СТЪЛБОВА СИСТЕМА НА РАЗРАБОТВАНЕ

проф. Георги Михайлов МГУ Св.Ив.Рилски

ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗАТОР ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЪГЛИТЕ НА ОТКОСИТЕ ЗА ЛИТОЛОЖКА РАЗНОВИДНОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОЦЕСА НА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ“

Никола Тошков, Любомир Свиленов, Желязко Ялъмов

ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ, МОНИТОРИНГА, КОНТРОЛА И ИНСПЕКТИРАНЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА МИННИ ОТПАДЪЦИ – ОСНОВНИ АСПЕКТИ И НАСОКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО

инж. Елица Тодорова, д-р инж. Георги Дачев

МАРКШАЙДЕРСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДЕФОРМАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА СКАЛНИЯ МАСИВ В ОПОРЕН ЦЕЛИК В МЕТАЗАЛЕЖ В РУДНИК ЗА ДОБИВ НА ОЛОВНО-ЦИНКОВА РУДА

Александър Цонков, Радослав Сираков

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАСИВА С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ОБЕКТИ ПРИ ПОДЗЕМНО РАЗРАБОТВАНЕ НА РУДНИ НАХОДИЩА ЗА УСЛОВИЯТА НА „ГОРУБСО-МАДАН” АД

Десислава Атанасова-Венкова

ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПЛОЩАДКИ НА СТЪПАЛАТА НА РАБОТНИЯ БОРД НА РУДНИК „ТРОЯНОВО-3“

Инж. Георги Владиславов, Инж. Красимир Кадифейкин, Инж. Стилян Стоянов

Фино класиране на кварцов пясък със ситова машина HAVER FINE-LINE

Ultrafine sizing of silica sand with the Niagara FINE-LINE screen

Д-р инж. Методи Златев, Инж. Клаус Фененкьотер

РИСКЪТ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯ НА ИНФОРМАЦИОННА АСИМЕТРИЯ

Славейко Господинов, Николай Вълканов